Консумиране на аванс

Променена на: Wed, 27 мар, 2024 в 1:48 PM

Print

Консумиране на аванс

Консумирането на Аванс създава специални начисления за консумация с отрицателна стойност, във фолиото с услугите. По този начин се намалява дължимата сума по фолиото.

Приспадането на авансово платените суми се инициира от фолиото с услугите, следвайте стъпките:

 • Отворете стандартното фолио;
 • В секция "Начисления", изберете бутон "Приспадни аванс";
 • Ще се зареди екран за избор на авансово фолио, първо изберете платеца на фолиото:
  • Предложения:
   • За резервационно фолио тук ще се заредят текущата резервация и всички останали резервации, които имат същия референтен номер, заедно с профилите на Компанията и Агента, избрани в резервацията ( ако има такива);
   • За фолио на Компания и Мероприятие ще се предложат съответно Компанията и Мероприятието;
  • Търсене - имате възможност да потърсите авансово фолио от друга Компания, Мероприятие или несвързана резервация. 

 • След като сте избрали платеца, системата ще намери наличните авансови фолиа и ще ги предложи за избор в поле “Фолио”. Изберете авансовото фолио и преминете напред с бутон “Продължи”.
 • На следващия екран ще се покажат наличните аванси във фолиото, разделени по данъчни групи. Изберете съответната данъчна група, ако е нужно коригирайте каква част от сумата желаете да използвате.
 • Изберете шаблона, чрез който да се приложат начисленията отразяващи консумацията на аванса във фолиото с услугите. Допълнителният текст е опционален и се използва в печатния изглед на фолиото;
 • Потвърдете с бутон “Приспадни”.

Приспадната сума ще се начисли във фолиото с услугите със съответния текст (изтеглен от избрания шаблон) като начисление с отрицателна стойност. В стандартното фолио имате ясна информация от кое фолио е изконсумиран авансът, както и бърза връзка за достъп.

Аванси базирани на конкретни услуги и налично плащане

Консумацията на тези аванси се отразява отново с начисление с отрицателна стойност. С цел да автоматизираме процеса по обработката им, още при тяхното регистриране, системата автоматично създава Консумация във фолиото, за чиито услуги са предназначени. По този начин елиминираме възможността да бъде пропусната консумацията на аванса и опростяваме процеса по приключване на фолиото за услугите. 

Начисленията за консумация са сумарни по данъчни групи, техните текстове са изтеглени от шаблона, който е избран при регистриране на аванса. 

Забележка: Опцията за автоматична консумация на този тип аванси може да бъде изключена. За да деактивирате тази функция, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Плащания->Депозитни модели, изключете опцията "Приспадни аванса при издаване на авансово фолио/фактура".

Анулиране на консумация

Независимо по какъв начин е създаден и изконсумиран авансът, докато фолиото, в което е използван е отворено, във всеки един момент можете да анулирате консумацията. За целта:

 • Отворете фолиото с услугите;
 • В секция "Начисления", намерете услугите, с които е изконсумиран конкретния аванс (начисленията с отрицателна стойност с приходна група “Предварително фактуриран депозит”) и ги изберете;
 • Изберете бутон Избрани->Анулирай.

Операцията ще премахне консумацията и ще възстанови сумата налична в авансовото фолио.

Забележка: За да анулирате консумация в приключено фолио, можете да анулирате или сторнирате фолиото, в което е консумиран авансът. Частични кредитни известия няма да възстановят консумирания аванс.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница