Аванс, базиран на платена сума

Променена на: Mon, 10 юли, 2023 в 2:18 PM

Print

Авансът, базиран на платена сума, ще Ви помогне да издадете авансова фактура, ако вече сте получили плащане и стойността на фактурата трябва да отговаря за платената сума. По аналогия на аванса за конкретни услуги и в този случай създаването на аванса се инициира от фолиото с услугите.

Механизъм на работа

Особеното при регистриране на авансите е, че услугите, за които се отнася платена сумата, може да бъдат с различни данъци. Функционалността аванс, базиран на плащане, автоматизира процеса по съставяне и издаване на авансовата фактура. За да илюстрираме по-добре механизма на работа, нека да разгледаме следния пример:

Фолио има начислени услуги за 200 EUR( 120 EUR с данък 20% и 80 EUR с данък 15%) и регистрирано плащане в размер на 100 EUR. Функцията ще се приложи по следния начин:

 • Взема се сумата на избраното плащане. В случая 100 EUR.
 • Взема се сумата на всички начисления. В случая 200 EUR.
 • Изчислява се пропорция 100 / 200 = 0.5
 • Избраните начисления се групират по данъчни групи и се намира сума за всяка група. В случая:  120 EUR с данък 20%, 80 EUR с данък 15%.
 • Чрез пропорцията се изчислява сумата за всяка данъчна група: 60 EUR(120 * 0,5) с данък 20%; 40 EUR(80 * 0.5) с данък 15%.
 • Издава се авансова фактура с начисления по така сметнатата сума: 60 EUR с данък 20% ; 40 EUR с данък 15%.
 • Плащането за 100 EUR се премества в Авансовата фактура, така че тя става платена.
 • Сумите по аванса се усвояват в оригиналното фолио: -60 EUR с данък 20% ; -40 EUR с данък 15%.

Регистриране на аванс

За да издадете авансовата фактура, първо отворете фолиото с услугите, за които е предназначено плащането. Следвайте стъпките:

 • Регистрирайте платената сума във фолиото с услугите;
 • Влезте в екрана с детайли за начисленията;
 • Изберете услугите, за които е предназначено плащането, например само нощувките (ако плащането е за всички услуги от фолиото, пропуснете тази стъпка)
 • От бутон "Функции" изберете "Създай Аванс" (изберете опцията в зависимост от това дали плащането е за всички или конкретни от фолиото);
 • Изберете опцията "Съществуващо Плащане";
 • Изберете платената сума и преминете напред с "Продължи";
 • Изберете шаблона, от който да се изтегли текста за начисленията в авансовата фактура, имате опция да добавите и допълнителен текст.;
 • Изберете вида вида на документа и потвърдете издаването на авансовата фактура.

На екран ще получите потвърждение за издаването на документа, съответно може да го достъпите. Регистрираният аванс е усвоен във фолиото с услугите.

Операции

Операциите с аванс, базиран на плащане са същите като с останалите аванси (от депозитно фолио и за конкретни услуги):

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница