Нов подход при работата с депозитни фолиа

Променена на: Fri, 14 юли, 2023 в 11:22 AM

Print

Като част от работата с фолиа реализирахме и редица промени при работата с депозити. Приложихме напълно нова концепция, като ги разделихме в две групи Депозити и Аванси.

Депозити

Като депозити се интерпретират:

 • Отворени депозитни фолиа, в които има само плащане, няма начисления.
 • Консумирането на депозит представлява трансфер на плащането от депозитното фолио във фолиото с услугите (по познатия механизъм с две кореспондиращи трансферни плащания - положително и отрицателно). Консумирането се инициира от фолиото с услугите през екран Плащания, функция “Трансферирай Депозит от…” .
 • Остатъчният депозит на депозитното фолио е сумата на неговите плащания.
 • Към плащането, трансферирано във фолиото с услугите има информация от кое депозитно фолио е направена консумацията. Обратно в отрицателното плащане в депозитното фолио има информация къде е трансферирано плащането.
 • Анулиране на операцията по консумация се прави чрез анулиране на което и да е от двете плащания, това автоматично ще анулира и свързаното плащане.
 • Всяко депозитно фолио може да се трансформира в Авансово фолио, като бъде затворено.

Повече информация за плащанията в депозитни фолиа вижте в Депозити

Аванси

Като аванси се интерпретират следните фолиа:

 • Затворени депозитни фолиа, в които има начисления.
 • Начисленията може да са с различни данъчни групи. Всички начисления са с приходна група “Предварително фактуриран депозит”
 • Авансовото фолио може да бъде НЕплатено. Ако е така, то се третира като всички останали неплатени фолиа, виждат се в Отложени плащания.

 • Консумирането на Аванс създава специалени начисления за консумация с отрицателна стойност, във фолиото с услугите. При консумацията се избира от коя данъчна група да се консумира (според наличните начисления в авансовото фолио). Консумирането се инициира през фолиото с услугите, екран Начисления, функция “Приспадни аванс”.
 • Начислението за Консумация е с източник Авансовото фолио (показва се в отделна група в изгледа на начисленията).
 • Остатъчният Аванс се изчислява на база начисленията в Авансовото фолио и направените вече Консумации. Сумите се групират по Данъчни групи.
 • Анулиране на операцията по консумация се извършва чрез анулиране на начислението за Консумация, което води до възстановяване на стойността на остатъчният Аванс. 

 • Авансовото фолио има операция за Връщане на Аванс (1) . Тази операция създава кредитно известие за попълнените суми по данъчни групи.
 • Авансовото фолио няма отделни функции за частична или пълна корекция. За целта се използва  операция “Върни аванс” (1).
 • От Авансовото фолио НЕ може да се трансферират плащания. Няма функция за Отваряне на фолиото, както и за Дублиране.
 • Авансово фолио може да се създаде и на база на съществуващо фолио с начисления. 

Повече информация за създаване на авансово фолио и неговата употреба вижте вижте в Аванси.

Аванс на база на фолио с услуги

С цел да автоматизираме процеса по издаване и консумиране на авансите, добавихме още една възможност за създаване на авансово фолио.

 • Авансовото фолио може да се издаде и на база на съществуващо фолио с услуги. То отговаря на същите условия като описаните по-горе. Автоматизира се процеса на издаването му.
 • От фолиото с услуги потребителят избира за кои начисления да се създаде аванс и посочва желания процент. За целта от екран Начисления се използва функция “Създай аванс”.

 • Системата създава ново Авансово фолио. Копират се избраните начисления с нова сума (спрямо избрания процент) и с приходна група “Предварително фактуриран депозит”. Текстовете и детайлността на оригиналните начисления се запазва, за да е ясно за какво точно се отнася авансът.
 • Във фолио с услугите автоматично се създава Консумация. Начисленията за консумация са сумарни по данъчни групи.

В резултат на цялата операция имате документ за аванс, чиято сума е процент от конкретните услуги. В същото време самият целеви аванс е отразен във фолиото, за чиито услуги се отнася. Така елиминираме възможността да бъде пропусната неговата консумация и опростяваме процеса по приключване на фолиото за услугите.

Повече информация за целевия аванс вижте в Аванс на база конкретни услуги.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница